top of page

Terms of use, Cookies & Privacy Policy 

Last updated [November 16, 2022] (*under processing - additions are made)

 

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας - Σύντομη ενημέρωση για τα Cookies

Η ΕΕΕΠΚΑ και οι συνεργαζόμενοι φορείς ενδέχεται να αποθηκεύουμε ή και να έχουμε πρόσβαση σε δεδομένα της συσκευής του επισκέπτη, όπως cookies. Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα και άλλα ευαίσθητα δεδομένα των χρηστών που αποστέλλονται από τη συσκευή του χρήστη για εξατομικευμένη εξυπηρέτηση του χρήστη και βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, για εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέτρηση στατιστικών δεδομένων και καταγραφή των απόψεων του κοινού, με σκοπό την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της ΕΕΕΠΚΑ. Με τη συναίνεσή σας, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε ακριβέστερα δεδομένα τοποθεσίας και ταυτοποίησης. Μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή «ΣΥΜΦΩΝΩ/ACCEPT» για να συναινέσετε στην επεξεργασία των δεδομένων σας αυτών. Διαφορετικά, μπορείτε να μεταβείτε στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και στους όρους χρήσης του παρόντος ιστοτόπου, παρακάτω, για να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα συλλεγόμενα δεδομένα και τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών από την ΕΕΕΠΚΑ και τον παρόντα ιστότοπο, συναινόντας εν μέρει ή αρνούμενοι να συναινέσετε. Θυμηθείτε: Ορισμένες επεξεργασίες των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτούν προηγούμενη συναίνεσή σας. Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την επεξεργασία αυτή, με ρητή δήλωση προς την ΕΕΕΠΚΑ. Μπορείτε πάντοτε να ενημερώνετε τα δεδομένα και τις προτιμήσεις σας επισκεπτόμενοι τον παρόντα ιστότοπο ή ανατρέχοντας στους όρους χρήσης και επικοινωνώντας με την ΕΕΕΠΚΑ.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση του παρόντος ιστότοπου από τον επισκέπτη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συναίνεση του αναφορικά με τους κάτωθι διαλαμβανόμενους όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα μας. Με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου δημιουργείται τεκμήριο υπέρ της πλήρους ενημέρωσης και της ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων χρήσης από το χρήστη.

 

1. Εισαγωγικά

Ο παρών ιστότοπος (www.cprggreece.org) αποτελεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Cancer Prevention Research Group in Greece – Ελληνική Εταιρεία Έρευνας για την Πρόληψη του Καρκίνο» (στο εξής ΕΕΕΠΚΑ). Σκοπό της ΕΕΕΠΚΑ αποτελεί η έρευνα, μελέτη, επικοινωνία και παρέμβαση αναφορικά με θέματα πρόληψης του καρκίνου, μέσα από πολυεπιστημονική δράση, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της επιστήμης της πρόληψης του καρκίνου και τη σημασία αυτής καθώς και στην ενημέρωση, εκπαίδευση και επαγρύπνηση του κοινού. Στην προσπάθεια επίτευξης των παραπάνω σκοπών αυτών, η ΕΕΕΠΚΑ χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο (www.cprggreece.org) ως μέσο επικοινωνίας και ενημέρωσης κάθε ενδιαφερόμενου, σεβόμενη το εκάστοτε ισχύον, εθνικό και ενωσιακό, νομοθετικό πλαίσιο και τα δικαιώματα των επισκεπτών.


Ο παρών ιστότοπος και η ΕΕΕΠΚΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών της. Διατηρεί δε το δικαίωμα να τροποποιεί και μεταλλάσει το περιεχόμενο και τη δομή του παρόντος ιστότοπου, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, καθώς και να διακόπτει τη λειτουργία αυτού, εφόσον κρίνει. Ενόψει τούτου, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να ελέγχει, κάθε φορά, το περιεχόμενο των συγκεκριμένων όρων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η συνέχιση πλοήγησης στον παρόντα ιστότοπο, ακόμη και μετά τυχόν τροποποιήσεις, ισοδυναμεί με την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των εκάστοτε τροποποιημένων αυτών όρων.

 

2. Περιεχόμενο

Ο παρών δικτυακός τόπος περιέχει πληροφορίες που έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό, εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα, και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να υποκαταστήσουν διάγνωση και θεραπεία του προσωπικού σας θεράποντος ιατρού. Το υλικό που παρέχεται δια του παρόντος ιστότοπου, συμβάλει απλώς στην επίτευξη των σκοπών της ΕΕΕΠΚΑ και ιδιαίτερα στην ενημέρωση του ευρύτερου κοινού γύρω από τα ζητήματα της πρόληψης του καρκίνου. Με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, αναγνωρίζεται από τον επισκέπτη πως σε καμία περίπτωση οποιοδήποτε υλικό αναρτάται και δημοσιεύεται στον ιστότοπο αυτό, δεν δύναται ή πρέπει να αντικαταστήσει την επίσκεψη και τη συμβουλή του προσωπικού του ιατρού.  

 

3. Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΕΚΠΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους επισκέπτες κατά την περιήγηση και πρόσβασή τους στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και που σχετίζονται με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής κατά τη χρήση του ιστότοπου.

Η ΕΕΚΠΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας, καταστάσεις ανάγκης, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή δόλιες ενέργειες τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και για κάθε εν γένει περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων της και της λειτουργίας του διαδικτυακού της τόπου και που δεν δύναται να αποδοθεί σε υπαιτιότητά της.

Η ΕΕΕΠΚΑ σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εγερθείσες απαιτήσεις ή ζημίες οιασδήποτε φύσης έναντι σε χρήστες του παρόντος ιστότοπου από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και από τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτού ή από τυχόν έκνομες παρεμβάσεις τρίτων στα διατιθέμενα από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες της ΕΕΕΠΚΑ. Επιπρόσθετα, η ΕΕΕΠΚΑ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία ή βλάβη, ή προσβολή από κακόβουλα λογισμικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιείται από τον επισκέπτη για πρόσβασή του στον παρόντα δικτυακό τόπο. Δεν φέρει δε καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που σχετίζονται με ελαττωματική ή καθυστέρηση στη λειτουργία του συστήματος.

 • Ευθύνη επισκεπτών/χρηστών

Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί, αποδέχεται και αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του παρόντος ιστότοπου, όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Οι χρήστες δεσμεύονται πως δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα και οποιοδήποτε περιεχόμενο αυτής για αναδημοσίευση και αναμετάδοσή του με τρόπο παράνομο, υβριστικό, συκοφαντικό και προσβλητικό προς την ΕΕΕΠΚΑ, και ο οποίος ενδέχεται να προξενήσει ζημία στην τελευταία. Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε αναμετάδοση του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να αντίκειται στις αρχές τις καλής πίστης ή μπορεί να προσβάλλει δικαιώματα της ΕΕΕΠΚΑ ή άλλων καλόπιστων τρίτων. Τυχόν χρήση, αναδημοσίευση και προώθηση του περιεχομένου επιτρέπεται μόνον καλόπιστα, υπό την τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας και εφαρμοζόμενης νομοθεσίας και με σεβασμό σε τυχόν δικαιώματα απορρέοντα από την νομοθεσία τόσο σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία όσο και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω εκ μέρους κάποιου χρήστη και τυχόν μη συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο και τους όρους αυτούς, η ΕΕΕΠΚΑ διατηρεί κάθε δικαίωμα της για αντιμετώπιση κάθε επιβλαβούς συμπεριφοράς, ενώ δεν αποκλείεται η προσφυγή ενώπιον παντός αρμοδίου πολιτικού, ποινικού και διοικητικού δικαστηρίου για την διεκδίκηση κάθε φύσεως απαίτησης.

Σε περίπτωση που η ΕΕΕΠΚΑ κληθεί ή/και υποχρεωθεί να καταβάλει οποιαδήποτε έξοδα ή αποζημιώσεις σε τρίτους εξαιτίας συμπεριφοράς ή ενέργεια επισκέπτη/χρήστη, διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί για την εν λόγω αξίωση αναγωγικά κατά του τελευταίου.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί ηλεκτρονικά ως μέλος της ΕΕΕΠΚΑ, να παρακολουθεί όλες τις ενημερώσεις ή να πραγματοποιήσει ηλεκτρονικά μία δωρεά, κατά τα ανωτέρω συμφωνεί: α) να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από τον παρόντα ιστότοπο και την ΕΕΕΠΚΑ, τηρώντας το σχετικό καθήκον αληθείας και β) να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του σε περίπτωση αλλαγής πρκειμένου να διατηρούνται ακριβή και πλήρη. Η ΕΕΕΠΚΑ δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αξίωση εγερθεί, στην περίπτωση που ο χρήστης έχει παράσχει αναληθείς ή ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με στοιχεία που θα του ζητηθούν.

 • Διαφήμιση

Ο παρών ιστότοπος και η ΕΕΕΠΚΑ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των εδώ προβαλλομένων διαφημίσεων, αν προκύψουν μελλοντικά μη κερδοσκοπικές διαφημίσεις εντός της ιστοσελίδας. Αποκλειστικό υπεύθυνο για το περιεχόμενο των διαφημίσεων αποτελεί ο εκάστοτε διαφημιζόμενος. Η ΕΕΕΠΚΑ δεν έχει, καμία ευθύνη για τυχόν αλληλεπίδραση και επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με τους τρίτους διαφημιζόμενους στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και για οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή μπορεί να προκύψει από τη διαφήμιση και την μεταξύ τους ιδιωτική σχέση. Σε καμία περίπτωση, η ΕΕΕΠΚΑ δεν συνδέεται και δεν πρέπει να ταυτίζεται με τυχόν παράνομο, υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο των εκάστοτε διαφημίσεων, ενώ το περιεχόμενο αυτών, εκφράζει και αφορά τον εκάστοτε διαφημιζόμενο. Τυχόν αξιώσεις και ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν από τις προβαλλόμενες στον παρόντα ιστότοπο διαφημίσεις δεν βαραίνουν την ΕΕΕΠΚΑ η οποία και δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για αυτές. 

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Δεδομένου του ότι το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου περιέχει πληροφορίες, μεθόδους, προσωπικές απόψεις, επιστημονικές έρευνες, εικόνες, σχέδια και εν γένει οποιοδήποτε άλλο υλικό που μπορεί να αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και να προστατεύεται ως τέτοια ή ως άλλο δικαίωμα που ανήκει στην ΕΕΕΠΚΑ ή συνεργαζόμενους τρίτους, κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε υλικού από τον Ιστότοπο μπορεί να αποτελέσει προσβολή των πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού ή και άλλων νομικά προστατευόμενων αγαθών της ΕΕΕΠΚΑ. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση προσβολής η ΕΕΕΠΚΑ διατηρεί τα απορρέντα από τις εκάστοτε νομικές διατάξεις δικαιώματά της για αντιμετώπιση, δίωξη, αποζημίωση και εν γένει προστασία αυτών.

Οι χρήστες προτρέπονται να χρησιμοποιούν ή να διανέμουν το περιεχόμενο (π.χ. μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης) εφόσον:

 • Η χρήση του περιεχομένου είναι προσωπική και σε καμία περίπτωση εμπορική 

 • Όλες οι ειδοποιήσεις σχετικά με τα δικαιώματα του δημιουργού (copyright), του σήματος (trademark) ή οποιεσδήποτε άλλες παρόμοιες ειδοποιήσεις διατηρούνται προς τήρηση της σχετικής νομοθεσίας 

 • Το περιεχόμενο δεν χρησιμοποιείται με τρόπο τέτοιο που να προσβάλεται η φύση, η υπόσταση, η φυσιογνωμία της ΕΕΕΠΚΑ, και πάντοτε με σεβασμό και προστασία των δικαιωμάτων της τελευταίας. Δεν είναι αποδεκτή η με οποιονδήποτε προσβλητικό, υβριστικό ή συκοφαντικό για την ΕΕΕΠΚΑ τρόπο χρήση περιεχομένου και κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας

 

Το υλικό που υπάρχει στον Ιστότοπο δεν μπορεί να τροποποιηθεί, αναπαραχθεί, δημοσιευθεί, εκτελεσθεί, ή χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια από τον αρμόδιο πάροχο του περιεχομένου. H ΕΕΕΠΚΑ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση χρήστης δεν λάβει την ως άνω ρητή γραπτή άδεια την οποία προβλέπουν οι παρόντες όροι και η ΕΕΕΠΚΑ.  

Ενέργειες που εμπεριέχουν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογότυπου και του δημοσιευμένου υλικού και περιεχομένου της ΕΕΕΠΚΑ απαγορεύονται ρητά και μπορεί να δημιουργήσουν θέματα προσβολής σημάτων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και να γεννήσουν αξιώσεις αποζημίωσης κάθε φύσης, 

 

 

5. Ασφάλεια

Η ΕΕΕΠΚΑ αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και προνοεί λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία και προβλεπόμενα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σας και των συναλλαγών σας, σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό προστασίας των προσωπικών δεδομένων (679/2016) και τον Νόμο 4624/2019. Τα συλλεγόμενα δεδομένα και στοιχεία σας είναι τα απολύτως απαραίτητα για τις δραστηριότητες της ΕΕΕΠΚΑ και παραμένουν ασφαλή και απόρρητα. Τα δεδομένα των επισκεπτών που αποθηκεύονται προστατεύονται επαρκώς έναντι οποιασδήποτε τυχόν κακόβουλης ενέργειας τρίτων, διαρροής τους και χρήσης τους πέραν των προβλεπόμενων σκοπών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία των δεδομένων, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά, ενημερώνονται και προσαρμόζονται διαρκώς.  

  

Απόρρητο Συναλλαγών, σε περίπτωση που προκύψει μελλοντικά μη κερδοσκοπική συναλλαγή εντός του παρόντος ιστοτόπου: Η τήρηση αυστηρής πολιτικής απορρήτου κάθε συναλλαγής με την ΕΕΕΠΚΑ είναι αυτονόητη. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη/μέλος στην ΕΕΕΠΚΑ είναι εμπιστευτικές, συλλέγονται μόνον για τους προβλεπόμενους σκοπούς και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών παρέχεται μόνον σε ειδικώς εξουσιοδοτημένα μέλη της ΕΕΕΠΚΑ και μόνον εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των χρηστών και την εκπλήρωση των σκοπών της ΕΕΕΠΚΑ.

Η ΕΕΕΠΚΑ δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των επισκεπτών και των μελών της, όπως και κάθε πληροφορία σχετική με τις συναλλαγές τους. Χρήση των ανωτέρω επιτρέπεται μόνον και αποκλειστικώς εάν δίδεται προς τούτο σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση του χρήστη/μέλους ή επιβάλλεται σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης, εισαγγελικής παραγγελίας ή επιταγής άλλης δημόσιας αρχής, στο μέτρο του αναγκαίου, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας.

ENGLISH SUMMARY

*please, for the exact text, translate the Greek text into English or another language

INTRODUCTION

Cancer Prevention Research Group in Greece's website host may use cookies and other tracking technologies when you visit our website, including mobile website, to improve your experience. We reserve the right to make changes to this Cookie Policy at any time and for any reason. We will alert you about any changes by updating the “Last Updated” date of this Cookie Policy. Any changes or modifications will be effective immediately upon posting the updated Cookie Policy on the Site, and you waive the right to receive specific notice of each such change or modification. We do not use any of your confidential personal data or information. The only information that is transmitted to us is that related to internet browsing (internet user) and that you yourself were going to report on the contact form. DO NOT SEND US ANY CONFIDENTIAL INFORMATION (passwords, bank account IDs, credit card details, official documents, identification details, payment methods, etc).

PRIVACY POLICY

For more information about how we use information collected by cookies and other tracking technologies, please refer to our Privacy Policy. By using the Site, you agree to be bound by this Cookie Policy and our Privacy Policy. None of your information is shared with third parties. All cookie technologies are may be used by the web host of the website and not by the ethical creators and owners. If you feel that you have submitted any personal information and would like to review and / or delete it, please contact us as you have this right.

For member pages (which require registration), we have the same policy. We only see and process the information you give us during your registration. Whatever information you convey during your registration or in your message, we may use it to contact you. We respect the privacy policy for all users of the world, we do not aim at profit, we are an online and voluntary team. So, you can point out any shortcomings in our privacy policy so that we can correct them. We keep the personal data only as long as necessary for best browsing experience. We want to fully comply with European Union and / or US regulations. However, because our Group (and this website) is voluntary and new, we are constantly making changes to our page. For this reason, if you think we have shortcomings in our privacy policy, we apologize. This is not for profit or other immoral purpose. Contact us to become better.

CONTACT US

If you have any questions, please email us at: cprgg.contact@gmail.com

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (GDPR)

Η ΕΕΕΠΚΑ λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητάς σας και των ατομικών σας δικαιωμάτων λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων και την ορθή επεξεργασία τους μέσα από τον παρόντα δικτυακό τόπο μας. Για τον λόγο αυτό ακολουθείται με αυστηρότητα η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία διασφαλίζει υψηλό επίπεδο των προσφερομένων υπηρεσιών, τηρώντας απαρέγκλιτα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την ΕΕΕΠΚΑ γίνεται σύμφωνα με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΕΕ) GDPR, όπως συμπληρώνεται από την σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο και για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς. Λαμβάνεται δε η δέουσα μέριμνα και κάθε απαραίτητο μέτρο για τη σύμφωνη με το νόμο επεξεργασία τους και την διασφάλιση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που κάθε φορά ζητούνται και συλλέγονται είναι τα πλέον απαραίτητα, κατάλληλα και συναφή – και ουδέποτε περισσότερα από όσα είναι αναγκαία- για την επίτευξη των σκοπών της ΕΕΕΠΚΑ και επεξεργάζονται με τρόπο που ποτέ δεν δύναται να υπερβένει τους επιδιωκώμενους σκοπούς. Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους οποίους η ΕΕΕΠΚΑ, μεριμνά για την ιδιωτικότητά σας και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου. Τα συλλεγόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παρέχονται οικειοθελώς από τους ενδιαφερομένους χρήστες/επισκέπτες και μέλη, για τους εξής σκοπούς:

 • για την παροχή υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες/επισκέπτες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου

 • για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών και τη διαρκή αλληλεπίδραση, ενημέρωση και επικοινωνία μαζί τους

 • για την συλλογή πληροφοριών ανατροφοδότησης από τους χρήστες/επισκέπτες σχετικά με τις δραστηριότητες  και υπηρεσίες της ΕΕΕΠΚΑ και τη βελτίωσή τους

 • για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για τις νέες υπηρεσίες /δραστηριότητες της ΕΕΕΠΚΑ

 • για τη βελτίωση των παρεχόμενων από τον παρόντα ιστότοπο υπηρεσιών

 • για την προαγωγή της επιστήμης, της πρόληψης κατά του καρκίνου και την ευαισθητοποίηση του κοινού

 • για την επίτευξη όλων των καταστατικών σκοπών της ΕΕΕΠΚΑ και την ενημέρωση του κοινού για τα ζητήματα του καρκίνου

 

Ειδικότερα, τα δεδομένα που συλλέγονται κάθε φορά από την ΕΕΕΠΚΑ, για την εγγραφή μελών είναι τα εξής :

 • Εγγραφή μέλους (κάθε μορφής: τακτικό "ενεργό μέλος", αρωγό "ευρύ κοινό, βοηθητικά")

Για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικής εγγραφής στην ΕΕΕΠΚΑ ως μέλος από επισκέπτες/χρήστες, ζητούνται τα εξής υποχρεωτικά ή προαιρετικά στοιχεία κατά τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας: Ονοματεπώνυμο – Όνομα πατρός – Πόλη – Χώρα – Τηλέφωνο – e-mail – ιδιότητες εκπαιδευτικού ή επαγγελματικού τύπου. Τα συγκεκριμένα στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων μέλους, της οργάνωσης της ΕΕΕΠΚΑ και των αντίστοιχων ερευνητικών θεμάτων της και διατηρούνται στο αρχείο του ιστότοπου ή σε ειδική πηγή, που πρόσβαση έχει μόνον ανώτατο θεσμικό στέλεχος της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά είναι απολύτως εμπιστευτικά, συλλέγονται και επεξεργάζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και δε γνωστοποιούνται σε τρίτα μέρη. Αφορούν κυρίως λόγους επικοινωνίας με τα μέλη της Εταιρείας.

 

Η ΕΕΕΠΚΑ  χρησιμοποιεί τα δεδομένα των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, πόλη κατοικίας, κινητό τηλέφωνο κλπ.) που έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα για όλους τους προαναφερθέντες σκοπούς επεξεργασίας. Τα στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών θεωρούνται απόρρητα, πλην ονόματος – ιδιότητας – πόλης, που καταχωρούνται δημοσίως, σε αριθμημένη λίστα, στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΕΠΚΑ («Our Team»). Με την εγγραφή του, το κάθε μέλος, αποδέχεται αυτόματα και την παρούσα δημόσια καταχώρηση, έχοντας δικαίωμα να ζητήσει «κρυφή» προβολή, δηλαδή αφαίρεση του ονόματός του.

Κατά  την διάρκεια κάθε επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να συλλέγονται αυτόματα, για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης, βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, για λόγους στατιστικούς ή και τεχνικούς, διάφορα δεδομένα σχετικά με την πρόσβαση του επισκέπτη στον παρόντα ιστότοπο και πληροφορίες σχετικά με την περιήγησή του.

Η ΕΕΕΠΚΑ  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Πολιτική, όποτε και εφόσον το κρίνει αυτό αναγκαίο.Οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια ανάρτηση αυτών στον παρόντα ιστότοπo. Η δημόσια ανάρτηση των αλλαγών υπέχει θέση σχετικής ενημέρωσης των χρηστών.

 

 •  Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Εντός 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης για εγγραφή ως  μέλος της ΕΕΕΠΚΑ και την καταβολή συνδρομής ή την πραγματοποίηση δωρεάς προς την ΕΕΕΠΚΑ, είναι δυνατή η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΕΕΠΚΑ στο cprgg.contact@gmail.com με θέμα «Αίτηση υπαναχώρησης».

 

 • Στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας (εφόσον διατίθεται τέτοια υπηρεσία από την ΕΕΕΠΚΑ)

Η χρήση πιστωτικής κάρτας από τον επισκέπτη/χρήστη για τους ανωτέρω σκοπούς (εγγραφή μέλους ή πραγματοποίηση δωρεάς προς την ΕΕΕΠΚΑ) και κάθε ενέργεια κατάθεσης του οποιοδήποτε χρηματικού ποσού προς την ΕΕΕΠΚΑ πραγματοποιείται έναντι του εκάστοτε τραπεζικού φορέα και αποκλειστικώς με αυτόν. Τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας δεν αποθηκεύονται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν έτερο σκοπό. Η ΕΕΕΠΚΑ δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι εκάστοτε τραπεζικοί φορείς με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των συναλλαγών σας, καθώς και για οποιαδήποτε παράλειψη ή επιζήμια πράξη αυτών προς εσάς. Η απόδειξη της οποιασδήποτε χρηματικής συναλλαγής με την ΕΕΕΠΚΑ πραγματοποιείται μόνον με την επίδειξη του εκάστοτε τραπεζικού καταθετηρίου προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΕΕΕΠΚΑ.

 

 • Newsletters και φόρμα επικοινωνίας

Για την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) της ΕΕΕΠΚΑ μέσω του παρόντος ιστότοπου, ζητούνται τα ακόλουθα στοιχεία: ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η ΕΕΕΠΚΑ δια του παρόντος διαδικτυακού χώρου δύναται να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα, πέραν των newsletters, εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο, πράγμα το οποίο θα πρέπει να δηλώσει ο ίδιος. Τα συλλεγόμενα για τον ως άνω σκοπό στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, και η ΕΕΕΠΚΑ είναι υπεύθυνη για η διασφάλιση των δεδομένων και την σύμφωνη με τους προβλεπόμενους σκοπούς επεξεργασία τους. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί, οποιαδήποτε στιγμή, να ζητήσει την παύση αποστολής ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων στη δηλωθείσα ηλεκτρονική του διεύθυνση, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΕΕΠΚΑ στο cprgg.contact@gmail.com.

Ομοίως, για την επικοινωνία των επισκεπτών/χρηστών με την ΕΕΕΠΚΑ μέσω του παρόντος ιστοτόπου, απαιτείται η συμπλήρωση των ακόλουθων στοιχείων στην προδιατυπωμένη φόρμα επικοινωνίας («Contact»): ονοματεπώνυμο, e-mail, κινητό τηλέφωνο, ιδιότητα/επάγγελμα. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σας ενημερώνουμε πως εκ του νόμου και του ΓΚΠΠΔ όπως αυτός εφαρμόζεται στην ελληνική έννομη τάξη διατηρείτε τα εξής δικαιώματα:

· Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας και να αποκτάτε αντίγραφα κατόπιν αιτήσεώς σας.

· Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση ανακριβειών και λαθών στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας.

· Δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν ή να πάψουν να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας, υπό τον όρο των ειδικότερων περιορισμών που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό.

· Δικαίωμα περιορισμού, της επεξεργασίας μέρους των προσωπικών δεδομένων σας ή του συνόλου για συγκεκριμένους σκοπούς εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό.

· Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή δικαίωμα να ζητήσετε από την ΕΕΕΠΚΑ την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε τρίτο οργανισμό ή δημόσιο φορέα που θα της υποδείξετε, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

· Δικαίωμα εναντίωσης - αντίταξης, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για τη συνέχιση τήρησης και επεξεργασίας, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων και των δικαιωμάτων, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας ή συντελούν στην προστασία και ενάσκηση δικαιωμάτων της ΕΕΕΠΚΑ.

Η ΕΕΕΠΚΑ δεσμέυεται να απαντήσει εγγράφως σε εσάς εντός 30 ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος και την ταυτοποίηση του αιτούντος και να συμμορφωθεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος προς τις αιτιάσεις του υποκειμένου.

Όλα τα ανωτέρω δικαιώματα παρέχοντα στο υποκείμενο των δεδομένων, το οποίο οφείλει κατά την ενάσκηση αυτών να πράττει καλόπιστα. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε καταχρηστική άσκηση δικαιώματος ή η παρέκκλιση από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία με πράξεις που δύνανται να προξενήσουν βλάβη και ζημία στην ΕΕΕΠΚΑ. Η ΕΕΕΠΚΑ διατηρεί τα δικαιώματα αποζημίωσης και έγερσης αξιώσεων (δικαστικώς ή μη)  σε περίπτωση βλάβης της κατά την ενάσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων από το υποκείμενο, εφόσον αυτή γίνεται με με τρόπο τέτοιο που να προξενεί ζημία στην ΕΕΕΠΚΑ και να δημιουργεί σχετική αξίωση αποκατάστασης.

 

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων από Τρίτους

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από την ΕΕΕΠΚΑ δεν κοινοποιούνται με κανέναν τρόπο σε μη σχετιζόμενα τρίτα πρόσωπα χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Είναι δυνατή η προώθηση συγκεκριμένων δεδομένων σας σε τρίτους ειδικώς εξουσιοδοτημένους από την ΕΕΕΠΚΑ για εκπλήρωση δραστηριοτήτων για λογαριασμό και προς το συμφέρον της τελευταίας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο τρίτος δεν έχει ουδέποτε δικαίωμα δυνάμει της ως άνω εξουσιοδότησης να επεξεργάζεται τα εκάστοτε κοινοποιούμενα προσωπικά δεδομένα πέραν των σκοπών και των υπηρεσιών που από την ΕΕΕΠΚΑ έχει εξουσιοδοτηθεί να παράσχει και να διευκολύνει. Για οποιαδήποτε τυχόν επεξεργασία πέραν των προβλεπόμενων στους παρόντες όρους των κοινοποιούμενων σε τρίτους για τους ανωτέρω σκοπούς προσωπικών σας δεδομένων από τους τελευταίους κατά παράβαση του πλαισίου της εξουσιοδότησης της ΕΕΕΠΚΑ προς αυτούς,  η ΕΕΕΠΚΑ δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη. Ενδεχόμενες αξιώσεις προς αποκατάσταση ζημιών από την παραπάνω έκνομη επεξεργασία, θα πρέπει να εγείρονται κατά του εκάστοτε τρίτου. 

Σε ό,τι αφορά τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, κατά τη διαδικασία κατάθεσης χρημάτων, δεν αποθηκεύονται από την ΕΕΕΠΚΑ οι πληροφορίες πληρωμής της εκάστοτε συναλλαγής ή τα στοιχεία του εκτελούντος αυτή, όπως αριθμοί πιστωτικών καρτών ή λοιπά τραπεζικά στοιχεία. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται απευθείας στον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και τραπεζικών δραστηριοτήτων αποκλειστικά ο οποίος είναι και αρμόδιος για τα υποβαλλόμενα ενώπιόν του σε κάθε συναλλαγή συλλεγόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Ενδέχεται να υποχρεωθούμε νομικά να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν δικαστικής εντολής, κλήτευσης, εντάλματος έρευνας, εισαγγελικής διάταξης, νόμου ή κανονισμού ή οποιασδήποτε άλλης δεσμευτικής απόφασης δημόσιας αρχής.

 

Χρόνος Τήρησης

Η διατήρηση των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων από την ΕΕΕΠΚΑ δεν υπερβαίνει τον κάθε φορά απαραίτητο χρόνο. Συχνά τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να τηρούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα προκειμένου να είναι διαθέσιμα για την επαρκή εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συνελλέχθησαν ή για τυχόν λοιπά ανακύπτοντα ζητήματα προς την προστασία και της ΕΕΕΠΚΑ και του Υποκειμένου των δεδομένων. Ενδέχεται εξειδικευμένοι λόγοι ανάλογα με την κατηγορία των συλλεγομένων προσωπικών δεδομένων ή τους εκάστοτε επιδιωκώμενους σκοπούς να υποδεικνύουν τη διατήρηση των δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος τήρησης είναι πάντοτε ο πλέον απαιτούμενος, τηρουμένων των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων, της αρχής της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών στις σχέσεις μας με τα μέλη και τους επισκέπτες μας.

Θα συνεχίσουμε να μεταχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με αυτές τις αρχές δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για όσο διάστημα βρίσκονται στην κατοχή μας.

  

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αποδέκτης αυτών και εκτελών την επεξεργασία είναι η ΕΕΕΠΚΑ. Αυτοματοποιημένο αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων σας που έχει στην κατοχή της η ΕΕΕΠΚΑ  μπορείτε να λάβετε κατ’ ενάσκηση του δικαιώματος πρόσβασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατόπιν αιτήματός σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cprgg.contact@gmail.com.

 

Προστασία Πληροφοριών

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε:

1. Με τον υπεύθνο για τα την προστασία προσωπικών δεδομένων της ΕΕΕΠΚΑ: κ. Ε. Αθανασίου, Πρόεδρο της ΕΕΕΠΚΑ, στο email: cprgg.contact@gmail.com.

2. Με την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Ιστοσελίδα: www.dpa.grΤαχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, Τηλεφωνικό κέντρο:  30 210 6475600, E-mail:contact@dpa.gr.
 

Χρήση cookies

Ο δικτυακός τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη/συνδρομητή ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του δικτυακού τόπου, τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη/συνδρομητή σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, για βελτίωση της παροχής των παρεχόμενων υπηρεσιών και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης/χρήστης/συνδρομητής του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει τον εκάστοτε διακομιστή (browser) του αναφορικά με την αποδοχή ή μη της χρήσης cookies. Μη αποδοχή της χρήσης cookies ενδέχεται να συνεπάγεται τον περιορισμό πρόσβασης στις υπηρεσίες του παρόντος ιστότοπου από το χρήστη.

Ο ιστότοπος δεν ελέγχει και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την αξιοπιστία, την ασφάλεια, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τρίτων ιστότοπων και σελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσεων («δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners). Ο παρών ιστότοπος και η ΕΕΕΠΚΑ δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται, αποδέχεται ή ταυτίζεται με το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τρίτων ιστότοπων στους οποίους ενδέχεται ο χρήστης να κατευθυνθεί μέσω υπερσυνδέσεων. Ως εκ τούτου, η χρήση των υπηρεσιών και προϊόντων των εν λόγω συνδέσμων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών, και οποιοδήποτε ζήτημα πρέπει να αντιμετωπίζεται σε συνεννόηση με τους κατόχους των σελίδων αυτών, οι οποίοι καθίστανται και αποκλειστικώς υπεύθυνοι σχετικά. Η ΕΕΕΠΚΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο τρίτων σελίδων ή σχετικές αξιώσεις που ενδέχεται να εγερθούν κατά την περιήγηση ή συναλλαγή με αυτές.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο

Για την τήρηση και μη παραβίαση των συγκεκριμένων όρων, την ερμηνεία αυτών και την επίλυση κάθε ανακύπτουσας διαφοράς, εφαρμοστέο ορίζεται το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια τα δικαστήρια της Αθήνας. Η δικαστική κρίση των αρμοδίων δικαστηρίων επί κάποιου από τους παραπάνω όρους που τον καθιστά άκυρο, ακυρώσιμο ή καταχρηστικό, δεν επηρεάζει το υπόλοιπο σύνολο των παρόντων όρων χρήσης.

*Ευχαριστούμε θερμά τον Νομικό - Δικηγόρο και Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Δ. Νέας Σμύρνης, κο. Οδυσσέα Νασιμπιάν, για την υποστήριξή του μέσω της εκ μέρους του παραχώρησης του συνόλου κειμένου της παρούσας σελίδας ""Όροι Χρήσης & Προσωπικά δεδομένα". 

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: προσαρμοσμένα για την λειτουργία της Γραμμής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης της ΕΕΕΠΚΑ

Α) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (GDPR)

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΑΜΚΕ (εφεξής «ΕΕΕΠΚΑ») λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητάς σας και των ατομικών σας δικαιωμάτων λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων και την ορθή επεξεργασία τους μέσα από τις εφαρμογές και τους διαδικτυακούς τόπους εξυπηρέτησης της Γραμμής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης για ασθενείς με καρκίνο, οικείους και φροντιστές τους. Για τον λόγο αυτό ακολουθείται με αυστηρότητα η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία διασφαλίζει υψηλό επίπεδο των προσφερομένων υπηρεσιών, τηρώντας απαρέγκλιτα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την ΕΕΕΚΠΑ γίνεται σύμφωνα με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΕΕ) GDPR, όπως συμπληρώνεται από την σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο και για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς. Λαμβάνεται δε η δέουσα μέριμνα και κάθε απαραίτητο μέτρο για τη σύμφωνη με το νόμο επεξεργασία τους και την διασφάλιση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που κάθε φορά ζητούνται και συλλέγονται είναι τα πλέον απαραίτητα, κατάλληλα και συναφή – και ουδέποτε περισσότερα από όσα είναι αναγκαία- για την επίτευξη των σκοπών της ΕΕΕΚΠΑ και επεξεργάζονται με τρόπο που ποτέ δεν δύναται να υπερβένει τους επιδιωκώμενους σκοπούς. Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους οποίους η ΕΕΕΚΠΑ, μεριμνά για την ιδιωτικότητά σας και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ενδιαφερόμενων και εξυπηρετούμενων μέσα από τη Γραμμή Ψυχοκοινωνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης για ασθενείς με καρκίνο, οικείους και φροντιστές τους. Τα συλλεγόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παρέχονται οικειοθελώς από τους ενδιαφερομένους χρήστες/επισκέπτες, για τους εξής σκοπούς:

 • για την παροχή υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες/επισκέπτες μέσω της Γραμμής Υποστήριξης

 • για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών και τη διαρκή αλληλεπίδραση, ενημέρωση και επικοινωνία μαζί τους

 • για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για τις νέες υπηρεσίες /δραστηριότητες της ΕΕΕΚΠΑ

 • για τη βελτίωση των παρεχόμενων από τη Γραμμή Υποστήριξης υπηρεσιών

 • για την προαγωγή της επιστήμης, της πρόληψης κατά του καρκίνου και την ευασιθητοποίηση του κοινού

 • για την επίτευξη όλων των καταστατικών σκοπών της ΕΕΕΚΠΑ και την ενημέρωση του κοινού για τα ζητήματα του καρκίνου

 

Ειδικότερα, τα δεδομένα που συλλέγονται κάθε φορά από την ΕΕΕΠΚΑ, για την εγγραφή ΚΑΙ εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων από τη Γραμμή Υποστήριξης είναι τα εξής:

 

Η ΕΕΕΚΠΑ  χρησιμοποιεί τα δεδομένα των χρηστών (όνομα, ιδιότητα/επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, πόλη κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, κλπ.) που έχουν καταχωρηθεί για όλους τους προαναφερθέντες σκοπούς επεξεργασίας. Τα στοιχεία των χρηστών θεωρούνται απόρρητα και απαγορεύεται η οποιαδήποτε, άνευ προηγούμενης άδειας του υποκειμένου, αναπαραγωγή ή διάδοση αυτών σε τρίτους φορείς.

 

Κατά  την διάρκεια εξυπηρέτησης από την Γραμμή Υποστήριξης, ενδέχεται να συλλέγονται, για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης, βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, για λόγους στατιστικούς ή και τεχνικούς, διάφορα δεδομένα σχετικά με τον επισκέπτη.

Η ΕΕΕΠΚΑ  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Πολιτική, όποτε και εφόσον το κρίνει αυτό αναγκαίο.Οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια ανάρτηση αυτών στον ιστότοπo της ΕΕΕΠΚΑ. Η δημόσια ανάρτηση των αλλαγών υπέχει θέση σχετικής ενημέρωσης των χρηστών.

 

 •  Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Εντός 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης για εγγραφή στη Γραμμή Υποστήριξης της ΕΕΕΠΚΑ, είναι δυνατή η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΕΕΚΠΑ στο <cprgg.contact@gmail.com> με θέμα «Αίτηση υπαναχώρησης από Γραμμή Υποστήριξης».

 

 • Newsletters και φόρμα επικοινωνίας

Για την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) της ΕΕΕΚΠΑ μέσω του παρόντος ιστότοπου, ζητούνται τα ακόλουθα στοιχεία: ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) – Όνομα – Επώνυμο. Η ΕΕΕΠΚΑ δύναται να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα, πέραν της βέλτιστης εξυπηρέτησής τους μέσω της Γραμμής Υποστήριξης, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο, πράγμα το οποίο θα πρέπει να δηλώσει ο ίδιος. Τα συλλεγόμενα για τον ως άνω σκοπό στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, και η ΕΕΕΠΚΑ είναι υπεύθυνη για η διασφάλιση των δεδομένων και την σύμφωνη με τους προβλεπόμενους σκοπούς επεξεργασία τους. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί, οποιαδήποτε στιγμή, να ζητήσει την παύση αποστολής ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων στη δηλωθείσα ηλεκτρονική του διεύθυνση, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΕΕΠΚΑ στο <cprgg.contact@gmail.com>.

Ομοίως, για την επικοινωνία των επισκεπτών/χρηστών με την ΕΕΕΠΚΑ, απαιτείται η συμπλήρωση των ακόλουθων στοιχείων στην προδιατυπωμένη φόρμα επικοινωνίας: Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) – Όνομα – Επώνυμο – Ιδιότητα. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σας ενημερώνουμε πως εκ του νόμου και του ΓΚΠΠΔ όπως αυτός εφαρμόζεται στην ελληνική έννομη τάξη διατηρείτε τα εξής δικαιώματα:

· Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας και να αποκτάτε αντίγραφα κατόπιν αιτήσεώς σας.

· Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση ανακριβειών και λαθών στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας.

· Δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν ή να πάψουν να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας, υπό τον όρο των ειδικότερων περιορισμών που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό.

· Δικαίωμα περιορισμού, της επεξεργασίας μέρους των προσωπικών δεδομένων σας ή του συνόλου για συγκεκριμένους σκοπούς εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό.

· Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή δικαίωμα να ζητήσετε από την ΕΕΕΠΚΑ την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε τρίτο οργανισμό ή δημόσιο φορέα που θα της υποδείξετε, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

· Δικαίωμα εναντίωσης - αντίταξης, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για τη συνέχιση τήρησης και επεξεργασίας, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων και των δικαιωμάτων, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας ή συντελούν στην προστασία και ενάσκηση δικαιωμάτων της ΕΕΕΠΚΑ.

Η ΕΕΕΠΚΑ δεσμέυεται να απαντήσει εγγράφως σε εσάς εντός 30 ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος και την ταυτοποίηση του αιτούντος και να συμμορφωθεί  εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος προς τις αιτιάσεις του υποκειμένου.

Όλα τα ανωτέρω δικαιώματα παρέχοντα στο υποκείμενο των δεδομένων, το οποίο οφείλει κατά την ενάσκηση αυτών να πράττει καλόπιστα. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε καταχρηστική άσκηση δικαιώματος ή η παρέκκλιση από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία με πράξεις που δύνανται να προξενήσουν βλάβη και ζημία στην ΕΕΕΠΚΑ. Η ΕΕΕΠΚΑ διατηρεί τα δικαιώματα αποζημίωσης και έγερσης αξιώσεων (δικαστικώς ή μη)  σε περίπτωση βλάβης της κατά την ενάσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων από το υποκείμενο, εφόσον αυτή γίνεται με με τρόπο τέτοιο που να προξενεί ζημία στην ΕΕΕΠΚΑ και να δημιουργεί σχετική αξίωση αποκατάστασης.

 

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων από Τρίτους

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από την ΕΕΕΠΚΑ δεν κοινοποιούνται με κανέναν τρόπο σε μη σχετιζόμενα τρίτα πρόσωπα χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Είναι δυνατή η προώθηση συγκεκριμένων δεδομένων σας σε τρίτους ειδικώς εξουσιοδοτημένους από την ΕΕΕΠΚΑ για εκπλήρωση δραστηριοτήτων για λογαριασμό και προς το συμφέρον της τελευταίας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο τρίτος δεν έχει ουδέποτε δικαίωμα δυνάμει της ως άνω εξουσιοδότησης να επεξεργάζεται τα εκάστοτε κοινοποιούμενα προσωπικά δεδομένα πέραν των σκοπών και των υπηρεσιών που από την ΕΕΕΠΚΑ έχει εξουσιοδοτηθεί να παράσχει και να διευκολύνει. Για οποιαδήποτε τυχόν επεξεργασία πέραν των προβλεπόμενων στους παρόντες όρους των κοινοποιούμενων σε τρίτους για τους ανωτέρω σκοπούς προσωπικών σας δεδομένων από τους τελευταίους κατά παράβαση του πλαισίου της εξουσιοδότησης της ΕΕΕΠΚΑ προς αυτούς,  η ΕΕΕΠΚΑ δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη. Ενδεχόμενες αξιώσεις προς αποκατάσταση ζημιών από την παραπάνω έκνομη επεξεργασία, θα πρέπει να εγείρονται κατά του εκάστοτε τρίτου. 

Ενδέχεται να υποχρεωθούμε νομικά να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν δικαστικής εντολής, κλήτευσης, εντάλματος έρευνας, εισαγγελικής διάταξης, νόμου ή κανονισμού ή οποιασδήποτε άλλης δεσμευτικής απόφασης δημόσιας αρχής.

 

Χρόνος Τήρησης

Η διατήρηση των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων από την ΕΕΕΠΚΑ δεν υπερβαίνει τον κάθε φορά απαραίτητο χρόνο. Συχνά τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να τηρούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα προκειμένου να είναι διαθέσιμα για την επαρκή εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συνελλέχθησαν ή για τυχόν λοιπά ανακύπτοντα ζητήματα προς την προστασία και της ΕΕΕΠΚΑ και του Υποκειμένου των δεδομένων. Ενδέχεται εξειδικευμένοι λόγοι ανάλογα με την κατηγορία των συλλεγομένων προσωπικών δεδομένων ή τους εκάστοτε επιδιωκώμενους σκοπούς να υποδεικνύουν τη διατήρηση των δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος τήρησης είναι πάντοτε ο πλέον απαιτούμενος, τηρουμένων των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων, της αρχής της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών στις σχέσεις μας με τα μέλη και τους επισκέπτες μας.

Θα συνεχίσουμε να μεταχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με αυτές τις αρχές δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για όσο διάστημα βρίσκονται στην κατοχή μας.

  

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αποδέκτης αυτών και εκτελών την επεξεργασία είναι η ΕΕΕΠΚΑ. Αυτοματοποιημένο αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων σας που έχει στην κατοχή της η ΕΕΕΚΠΑ  μπορείτε να λάβετε κατ’ ενάσκηση του δικαιώματος πρόσβασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατόπιν αιτήματός σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: <cprgg.contact@gmail.com>.

Προστασία Πληροφοριών

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε:

1. Με τον υπεύθνο για τα την προστασία προσωπικών δεδομένων της ΕΕΕΠΚΑ: <cprgg.contact@gmail.com>.

2. Με την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο:  30 210 6475600

Φαξ: 30 210 6475628

E-mail:contact@dpa.gr
 

Εφαρμοστέο δίκαιο

Για την τήρηση και μη παραβίαση των συγκεκριμένων όρων, την ερμηνεία αυτών και την επίλυση κάθε ανακύπτουσας διαφοράς, εφαρμοστέο ορίζεται το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια τα δικαστήρια της Αθήνας. Η δικαστική κρίση των αρμοδίων δικαστηρίων επί κάποιου από τους παραπάνω όρους που τον καθιστά άκυρο, ακυρώσιμο ή καταχρηστικό, δεν επηρρεάζει το υπόλοιπο σύνολο των παρόντων όρων χρήσης.

 

Β) ΕΥΘΥΝΗ ΕΕΕΠΚΑ

Η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας για την Πρόληψη του Καρκίνου (ΕΕΕΠΚΑ) - Cancer Prevention Research Group in Greece ΑΜΚΕ, δημιουργεί την παρούσα πρώτη αμιγώς διαδικτυακή κοινότητα που θα παρέχει δωρεάν ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη σε ασθενείς με καρκίνο, καθώς και τους φροντιστές ή οικείους τους, μέσω της εθελοντικής προσφοράς. Η δωρεάν ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής WHATSAPP (ή άλλης σχετικής), σε συνεργασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες ή φοιτητές ή νέους επιστήμονες (ενδεικτικά: ψυχολόγοι, ιατροί, βιοϊατρικοί επιστήμονες, κοινωνικοί λειτουργοί, ....) που παρέχουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους.

Την ψυχοσυμβουλευτική αναλαμβάνουν μόνον Ψυχολόγοι με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα. Τους τομείς κοινωνικής υποστήριξης μπορούν να πλαισιώνουν εθελοντές που είναι και φοιτητές ή μη ειδικοί. Σημειώνεται πως οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τη δωρεάν Γραμμή Υποστήριξης της ΕΕΕΠΚΑ είναι καθαρά συμβουλευτικού χαρακτήρα και επουδενί δύνανται να υποκαταστήσουν τη θεραπευτική διαδικασία ή την περίθαλψη των ασθενών και των οικείων αυτών, που παρέχεται από επαγγελματίες ειδικούς ιατρούς, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Σε κάθε περίπτωση, προτείνεται η χρήση της Γραμμής Υποστήριξης από τους ενδιαφερόμενους να γίνεται πάντοτε επικουρικά προς την παρακολούθηση από ειδικό θεράποντα ιατρό ή άλλο επαγγελματία και πάντοτε συνδυαστικά με αυτή.

Για τυχόν πράξεις και παραλείψεις των εθελοντών που ενδέχεται να δημιούργησουν ευθύνες έναντι των ενδιαφερομένων η ΕΕΕΠΚΑ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διασφάλιση των δικαιωμάτων σας κατά τη χρήση της Γραμμής Υποστήριξης, για το παραγόμενο εκεί προϊόν ως αποτέλεσμα της υποστήριξης καθώς και για τυχόν απρεπείς, άσεμνες ή εν γένει έκνομες συμπεριφορές, αποτελούν οι εκάστοτε εθελοντές που εξυπηρετούν τους ενδιαφερόμενους. Η ΕΕΕΠΚΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη δράση και τη συμπεριφορά των εθελοντών κατά την παροχή των υπηρεσιών τους και οποιαδήποτε ευθύνη ήθελε προκύψει ως αποτέλεσμα της συμπεριφοράς και δράσης αυτών μέσω της Γραμμής Υποστήριξης, θα πρέπει να αναζητηθεί κατά αυτών. Σε κάθε περίπτωση η ΕΕΕΠΚΑ σέβεται και διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων σας στο μέγιστο βαθμό, ενώ διατηρεί ακέραια τα δικαιώματά της να στραφεί αναγωγικά κατά του εθελοντή, σε περίπτωση που αξιώσεις αποζημίωσης εγερθούν κατά αυτής, ως συνέπεια της δράσης του τελευταίου.

Κανόνες κοινότητας και ατομικής επικοινωνίας: ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ, ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

 1. Απαγορεύονται: οι ύβρεις παντός είδους, τα ειρωνικά σχόλια, η αρνητική κακοήθης κριτική, ο προσηλυτισμός υπέρ θρησκειών ή ιδεολογιών, η κομματική προάσπιση, η δυσφήμιση άλλων προσώπων, η οπαδική λεκτική βία, η μισαλλοδοξία, τα ρατσιστικά σχόλια έναντι κοινωνικών ομάδων ή ατόμων, κ.ά., και κάθε άλλη έκφραση που μπορεί να ενέχει μέσα της ύβρι ή διακρίσεις. Το ίδιο ισχύει για κάθε υλικό που μπορεί ο ωφελούμενος να κοινοποιήσει, ατομικά ή κοινοτικά: απαγορεύεται έκφρασης πόλωσης ή βίας μέσω κοινοποίησης ιστοσελίδων, φωτογραφιών, εικόνων, κ.ά.

 2. Απαγορεύεται ρητώς η αποστολή ηχητικών μηνυμάτων, τόσο στις ατομικές «συνεδρίες», όσο και στην κοινότητα. Η επικοινωνία γίνεται αποκλειστικά μέσω γραπτού μηνύματος στις εφαρμογές επικοινωνίας (WhatsApp), και, αν κριθεί δόκιμο και προγραμματιστεί ραντεβού, υπάρχει η δυνατότητα παροχής βιντεοκλήσης με ειδικό Ψυχολόγο και ωφελούμενο, μέσω ZOOM. Εξαίρεση αποτελούν ωφελούμενοι που αιτιολογημένα επιθυμούν να στείλουν ηχητικό έναντι γραπτού μηνύματος.

 3. Απαγορεύεται η με κάθε τρόπο προσβολή ή/και η παντός είδους αγενής απόκριση άλλου μέλους της κοινότητας ή της ατομικής επικοινωνίας.

 4. Προτείνεται χρήση σωστής, κατανοητής, σύντομης σε έκταση, ελληνικής γλώσσας. Το μέσο γραπτό μήνυμα καθενός εμπλεκομένου της Γραμμής δεν μπορεί να ξεπερνά τις 300 λέξεις.

 5. Η δωρεάν βιντεοκλήση παρέχεται, ανά ωφελούμενο, μία φορά ανά 20 ημερολογιακές ημέρες.

 6. Η υποστήριξη μέσω γραπτών μηνυμάτων έχει όριο: 2 γραπτά μηνύματα / απορίες / αιτήματα / ζητήματα, ανά ωφελούμενο, ανά 7 ημερολογιακές ημέρες (ατομική επικοινωνία) (όμοιος αριθμός μηνυμάτων και διαμέσου της κοινότητας)

 7. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, κατά την διακριτική ευχέρεια της ΕΕΕΠΚΑ, ο ωφελούμενος δύναται να αφαιρεθεί από την κοινότητα ή/και να αποκλειστεί από την ατομική επικοινωνία και τις παροχές της Γραμμής.

 8. Απαγορεύεται η καθ' οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, μερική ή ολική, της παρούσας κοινότητας / συνομιλίας. Απαγορεύεται η διανομή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, από βήματος εκφώνηση, κ.ά. της ομιλίας, που προστατεύεται από την προστασία των επικοινωνιών.

 9. Για την περάτωση της εξυπηρέτησης μέσω γραπτών μηνυμάτων, και για να διατηρηθεί η οριοθέτηση στη σχέση ειδικού και ωφελούμενου, είναι πιθανό, κατά διακριτική ευχέρεια της ΕΕΕΠΚΑ, τα μηνύματα να αποστέλλονται διαμεσολαβητικά από και προς το Συντονιστικό Κέντρο (αριθμός Γραμμής), με αναγραφή των στοιχείων του εθελοντή που απαντά.

 10. Για την ένταξη και παραμονή στην Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, έχετε διαβάσει τον ανωτέρω κανονισμό και συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης – Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων – Ευθύνη, όπως αναγράφονται στην επίσημη ιστοσελίδα μας και έχετε ήδη – μέσω φόρμας – αποδεχθεί κατά το α’ στάδιο της εγγραφής σας στη Γραμμή.

bottom of page